رئیس دانشکده پرستاری تهران: بر هر پرستار حرفه ای و مسئولیت پذیر واجب است در انتخابات شرکت کند