رجایی: معلمان نقش مهمی در تحقق شعار همدلی و همزبانی دارند