اظهارات معاون وزیر ارشاد درباره بیمه خبرنگاران، یارانه مطبوعات و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات