هفت هزار مشترک جدید به شبکه جمع آوری فاضلاب بندرعباس افزوده می‌شود