ویلشر در سطحی است که ما انتظار داریم/ موفقیت باشگاه به تعلیم ما بستگی دارد