روحانی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول در امر مبارزه با فساد را به اقدام عملی توصیه کرد