تمسخر قومیت‌های مختلف ایرانی تفکر استعمار و استکبار است