قطر و عراق به سرعت از میادین مشترک نفتی با ایران برداشت می‌کنند