ایجاد صنایع بزرگ بدون ورود فرهیختگان و دانشجویان ممتاز امکان‌پذیر نیست