ثبت 761 مورد گزارش مردمی در سامانه 124 صنعت ، معدن و تجارت مازندران