کتابت بزرگترین قرآن کریم به پایان رسید/ عربستان خواستار حمایت مالی از اثر شد اما مخالفت کردیم