مشکل آمار بالاي سزارين را بايد به طور ريشه اي و با فرهنگ سازي حل کرد