درمانگاه‌ها و مراکز درمانی فرهنگیان در بوشهر توسعه و تجهیز شود