پیروزی ارزشمند سیتی در وایت هارت لین/ شاگردان پیگرینی در رده دوم ماندند