دانشگاه شریف و صنعتی اصفهان در فهرست 100 دانشگاه‌ جوان جهان