رييس جمهوري در جلسه هيئت دولت : استفاده از کالاي توليد داخل به فرهنگ جامعه تبديل شود / فهرست کالاهاي م