تعهد و وظیفه‌شناسی از ویژگی‌های بارز استاد قندی بود