از درخشش دایی تا محبوبیت قوچان‌نژاد در میان تماشاچیان