بیش از ۲۰۰ فرد مسلح در سوریه خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند