3454 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف این شهرستان تشکیل‌شده است