تاکنون با همکاری عشایر و نیروهای مردمی در مقابل داعش پیروز بودیم