پایان کار تیم ملی اهداف پروازی بدون کسب سهمیه المپیک