تبیین مفاهیم و اصول دینی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت امر به معروف در جامعه است