توسعه شهر نیازمند همکاری عالمانه شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها است