توليد بيش از26 هزارمتر مربع فرش و گليم توسط مددجويان کميته امداد