نمایندگان مجلس از نظرات شورائیان در مسائل مختلف بهره گیرند