احتمال دارد مقابل العین به 6 بازیکن اصلی استراحت بدهیم