پاسخ قوچان‌نژاد به شایعه مذاکره با پرسپولیس: خدا بزرگ است!