مقاومت مردمي در منطقه حاصل گسترش آرمان‌هاي انقلاب اسلامي