ایراد عجیب یک خودروی دنا / آمپر بنزینی که برعکس است