دولت جلوی پرداخت یارانه نقدی به افراد غیرنیازمند را بگیرد