دشمنان اسلام ‌‌‌سعی در تنزل جایگاه ‌کتاب آسمانی دارند‌