کشورهای خلیج(فارس) در ازای حمایت از توافق ایران، خواهان ضمانت امنیتی آمریکا هستند