فعالیت مستمر شوراها، مشارکت و تحرک اجتماعی را تقویت می کند