۴۸ طرح بسیج سازندگی در استان قزوین عملیاتی شده است