پیشگیری از افزایش ناگهانی قند خون بعد ازغذا با خوردن پروتئین