فرماندار نهاوند: دولت تدبیر دنبال رونق تولید و اشتغال است