تزکیه و تهذیب در تعلیم و تربیت، مقدم بر هر امری است