اختلاف آب شرب روستای سایر و کلاسره با حضور رجبی و مسئولین مینودشت برطرف شد