فعلا بازی با بنیادکار بازی مهم ما است،نه دربی | مسابقه با پیکان خوشبینی زیادی به ما داد