تعیین و تکلیف امور روستاها باید از سوی شورای روستا انجام شود