هدفمان مقابل بنیادکار کسب ۳ امتیاز است/ به همراهی هوادران خوشبینم