هیچ یک از اطراف توافق مجاز به ورود به قواعد امنیت ملی کشور نیستند