تجهیز کارخانه مونتاژ واگن در تبریز/ مونتاژ 215 واگن مترو در تبریز