بازی آسانی مقابل بنیادکار نداریم/ فعلا دربی برای ما مهم نیست