واردات 68 هزار تن روغن پالم توسط ستاد تنظیم بازار /استفاده از پالم همچنان ادامه دارد