دیدار تویسرکانی با معاون سازمان جهانی مالکیت معنوی