استاندار کرمانشاه:هیچ کلنگ بدون پشتوانه ای در دولت تدبیر و امید به زمین زده نمی شود