پیام تبریک ظریف به معنای تایید اقدامات عربستان نیست