اجازه نمی دهیم غیر عرب در یمن دخالت کند / با ایران رابطه داریم تا زمانیکه به ما کمک کند!